• Výstava (všetky exponáty, zaučenie žiakov–lektorov, metodické materiály) je školám poskytovaná bezplatne vďaka finančnej pomoci hlavného partnera Západoslovenskej energetike, a.s.
  • Výstava môže byť umiestnená na plnoorganizovanej základnej škole v Bratislavskom alebo Nitrianskom kraji.
  • Na jednej škole ostane približne 1 – 2 týždne s tým, že v prípade potreby výstavu absolvujú aj žiaci z okolitých škôl (iba zaregistrovaných).
  • Škola, v ktorej bude výstava prebiehať poskytne k dispozícii jednu väčšiu (uzamykateľnú) miestnosť na umiestnenie výstavy (napr. školskú triedu, odbornú učebňu, jedáleň a pod.) spolu so stolmi/lavicami a stoličkami.
  • Škola, na ktorej je umiestnená výstava podpíše preberací protokol so zoznamom všetkých častí výstavy a je zodpovedná za ich prípadné poškodenie.
  • Lektormi výstavy sú vždy žiaci 8.- 9. ročníkov, ktorí prejavujú záujem o danú problematiku (fyzika, konkrétne oblasť energií/elektrickej energie). Každá škola, v ktorej je výstava umiestnená v predstihu (minimálne týždeň vopred) vyberie 5 - 6 žiakov–lektorov, ktorí budú výstavu na škole lektorovať.
  • Žiaci–lektori sú v prvý deň umiestnenia výstavy na škole vyškolení na lektorovanie výstavy a je im poskytnutý metodický materiál.
  • Metodika je tiež poskytnutá pedagógovi zodpovednému za výstavu na danej škole.
  • Jedna trieda má na absolvovanie výstavy vyčlenené 2 vyučovacie hodiny (2 x 45 min. + prípadne prestávka medzi hodinami). Výstavu absolvuje vždy v sprievode pedagóga, ktorý je za žiakov zodpovedný.
  • Škola, na ktorej je výstava umiestnená umožní po predchádzajúcej dohode možnú návštevu výstavy žiakom z inej školy a poskytne pre nich žiakov–lektorov, ktorí im výstavu odlektorujú.