1. modul = Meranie fyzikálnych veličín

Úlohou žiakov v skupinke je pod vedením lektora pomocou prístrojov odmerať vopred zadané fyzikálne veličiny (teplota, elektrické napätie, elektrický prúd a odpor, rýchlosť). Merajú jednotlivo alebo v dvojiciach. Výsledné hodnoty sú pre nich veľmi dôležité, pretože čísla budú predstavovať kód, ktorý budú musieť zadať na matici výsledkov. Po meraniach nasleduje krátke 5 – 7 minútové teoretické zhrnutie, kedy si lektor/žiak spolu so skupinkou prejde tému fyzikálnych veličín, ich merania a jednotiek.2. modul = Súboj robotov

Skupina žiakov sa na tomto stanovišti rozdelí ešte na polovicu, pričom každá z nich dostane k dispozícii jedného robota. Ich úlohou bude zistiť na akom princípe robot funguje a vyplniť k nemu pracovný list, kde sa dozvedia viac o jednoduchom elektrickom obvode. Keď sa to obom skupinkám podarí, roboty nastúpia do ringu a skupinky medzi sebou odohrajú pomocou robotov súboj.3. modul = Hra vo virtuálnej realite

Skupinka žiakov má k dispozícii okuliare na virtuálnu realitu s naprogramovaným mobilom a slúchadlami a lektor im vysvetlí ako s nimi majú manipulovať a čo je ich úlohou. Žiaci sa prostredníctvom nich dostanú do hry vo virtuálnej realite v prostredí Elektrárne Piešťany v roku jej založenia, 1906. Ich úlohou je v časovom limite 15 minút nájsť v priestoroch elektrárne 10 otázok súvisiacich s elektrinou a správne na ne odpovedať. Po uplynutí času lektor žiakov zastaví a ešte 5 – 7 minút sa s nimi rozpráva o ich dojmoch a o tom, ktoré otázky boli pre nich najľahšie, najťažšie, ktoré ich najviac zaujali, čo netušili a pod. Zároveň žiaci dostanú zoznam otázok z hry spolu so správnymi odpoveďami.

3D podklady ku hre vypracovali:
Mená autorov:
Koncept: Michal Ganobjak, Vladimír Hain
Grafika a 3D model: Ondrej Virág, Tomáš a Lukáš Hajka

Textový popis: ,,Spracovanie pôvodnej autorskej idey prezentácie industriálneho dedičstva a histórie elektrárenstva virtuálnou realitou je iniciatívou spoluautorov konceptu výstavy - Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD., Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ktorý pod vedením doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD, spracovali koncept expozície a analýzu získaných historických podkladov v rámci projektu KEGA 038STU-4/2017.

Poďakovanie: BAT engineering - Ing. Martin Takáč – za spracovanie podkladu pre 3D model." Tím grafikov prezentácie industriálneho dedičstva zabezpečujúci 3D sken, mapovanie, modelovanie, spodrobnenie 3D modelu a adaptácia pre edukačný projekt - Ing.arch. Ondrej Virág, Tomáš a Lukáš Hajka – The CRATE.

   

Aplikáciu hry vytvorila firma iPARTNER, s.r.o.

 4. modul = Skladačka - Elektrina od výroby k spotrebe

Úlohou žiakov je poskladať skladačku tak, aby sa elektrina od jej výroby až po spotrebu dostala až do správneho spotrebiča. Skladačku tvoria drevené diely, ktoré majú v zadnej časti elektrické vodiče a pri správnom umiestnení do rámu vytvoria elektrický obvod a po stlačení gombíka rozsvietia zelenú žiarovku (ak nie je skladačka úplná alebo ak je zle poskladaná, rozsvieti sa červená žiarovka). Na lícnej strane sú obrázky s elektrárňou, vedeniami (aj poruchové – prerušené vedenie a pod.), transformovňami, až po spotrebu v dome alebo konkrétnom spotrebiči.